Sbírky

Sbírkové fondy Muzea ve Šlapanicích mapují převážně regionální dějiny od paleolitu do konce 20. století, čítají více než 30 000 předmětů a jsou dále doplňovány.

Archeologické fondy dokládají nepřetržité osídlení zdejší krajiny od starší doby kamenné po celé období pravěku, středověku a renesance. Nejvíce nálezů však spadá do pravěku – mladší doba kamenná až doba železná. Většinou jde o materiál ze sídlišť, častým jevem je opakované osidlování lokalit v regionu, příkladem jsou celky z katastrů Velatice a Šlapanice. Materiál z pohřebišť je zastoupen nálezy mladohradištního pohřebiště ze Šlapanic a kultury s lineární keramikou z Modřic.
K zajímavým artefaktům patří například součásti koňského postroje pocházející z mohyly Hlásnica u Horákova (horákovská kultura, starší doba železná). Nejnovější obohacení fondu představují keltské šperky z jižní části Moravského krasu či depot stříbrných mincí uherské ražby, datovaný do druhé poloviny 11. století.

Historické fondy uchovávají doklady života v regionu od 17. století po konec století dvacátého. Zahrnují listiny, tiskoviny, doklady spolkové činnosti a řemesel, dále knihy a časopisy, numismatický fond i militaria. Rozsáhlá sbírka fotografií zachycuje proměny Šlapanicka i dění v něm v dobách minulých. Každodennost dokumentuje rozmanité vybavení domácnosti, nábytek, městský oděv a obuv. Součástí sbírky jsou i koněspřežné kočáry či idealizovaný model Šlapanic, vytvořený na památku obětí druhé světové války. K významným celkům patří pozůstalost krajináře Aloise Kalvody, jejíž součástí je rozsáhlý korespondenční archiv, fotoarchiv a knihovna, a také menší fond cestovatelky a spisovatelky Barbory Markéty Eliášové.

Etnografické fondy dokumentují lidovou kulturu obyvatel východního Brněnska. Obsahují artefakty spojené s běžným životem i chvílemi svátečními a také předměty zvláštní a jedinečné. K lidovému zvykosloví patří šlapanické ostatkové právo a ferule. Lidovou zbožnost dokládají podmalby na skle, poutní madony a šturcy (kompozice pod skleněným poklopem). Vedle prosté užitkové keramiky je zastoupena také zdobná keramika olomučanská. Fond textilu zahrnuje sváteční stárkovské kroje, mužské krojové vesty, ženské kabátky, ale i všední oblečení a svérázové halenky. Své místo zde má také selský malovaný nábytek, perníkářské formy nebo mandlovací písty. Nejrozsáhlejším souborem je kolekce výšivkových tiskátek, ojedinělá rozsahem i pestrostí vzorů.

Rozsahem nevelký fond umění uchovává rozmanitá umělecká díla z období od konce 17. století po 20. století. Barokní sloh je ve sbírce zastoupen skulpturami světic a světců. Umění 19. století dokládají zejména obrazy se sakrálními náměty, zajímavou ukázkou jsou vyobrazení svatých vytvořená výšivkovou technikou a kompozicemi květů. Převážnou část fondu tvoří díla z 20. století, obrazy, kresby, grafické listy a sochy. Významnou součástí jsou práce krajináře Aloise Kalvody. Jedná se zejména o olejomalby, kresby, ale i krajinářské studie a scénografické návrhy. Dílo malíře a grafika Zdeňka Dvořáčka je ve fondu zastoupeno souborem skic, perokreseb a drobných děl vytvořených kombinovanou technikou. Sochařství 20. století reprezentuje mimo jiné busta Aloise Kalvody, jejímž autorem je Jan Štursa, a modely památníků zasazených ve veřejném prostoru Šlapanic.

Z našich sbírek

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.