DĚTI Z HUDLIC PÍŠÍ MISTRU KALVODOVI

Láskyplný vztah malíře Aloise Kalvody k dětem byl všeobecně znám. Kalvoda kladl také velký důraz na uměleckou výchovu mládeže od nejútlejšího věku. Malíř sám děti neměl (jeho jediná dcera se narodila půl roku po jeho smrti), ale děti jeho přátel a žáků ho milovaly a těšily se na každé další setkání s Mistrem.Ve svém vinohradském ateliéru Kalvoda pravidelně pořádal mikulášské besídky pro děti svých přátel a příbuzných. Kalvoda na ně předem s dětmi s velkou péčí secvičil nejrůznější výstupy, říkadla, písně či básně a připravený program pak děti předvedly sezvaným rodičům. Besídka byla pojata jako velkolepé představení a Kalvoda byl jeho zaníceným režisérem. Malí umělci byli za své výkony odměněni potleskem publika a ověnčeni vavřínovým věncem. Po představení pustil Kalvoda gramofon, hrály se společenské hry a nakonec všichni dostali od Mistra mikulášskou nadílku. Půvabným dokladem vztahu Kalvoda – děti jsou pak dopisy školáků z vesnice Hudlice na Křivoklátsku. Kalvoda zde kolem roku 1913 opakovaně maloval v plenéru a při jedné takové letní exkursi uspořádal v místní škole z namalovaných obrazů improvizovanou výstavku a děti na ni pozval. O tom, jak mocný dojem v malých návštěvnících setkání s Mistrem Kalvodou zanechalo, svědčí zhruba 200 dopisů, které mu děti později napsaly a které jsou dnes součástí sbírek Muzea ve Šlapanicích.
Mgr. Martina Krajíčková

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf