POZŮSTALOST DVOŘÁČKOVI

V posledních letech vzrůstá počet návštěvníků archivů, kteří pátrají po vlastní rodové historii v dochovaných matrikách. Vedle archivů uchovávají osobní materiály také muzea.
Historickou podsbírku  Sbírky Muzea ve Šlapanicích obohacuje rodinný archiv Dvořáčkových z Jiříkovic, který se skládá z tzv. ego-dokumentů. Datace jednotlivých listin uspořádaných ve vlastním fondu spadá do 19. a počátku 20. století. Původci fondu jsou členové rodiny, především manželé Anna a Jakub Dvořáčkovi. Díky téměř stovce archiválií lze nahlédnout do životů domkářů a nájemců jiříkovické hospody. Nejstarší dochovanou listinou rodinného archivu je svatební smlouva z roku 1839. Naopak nejmladší dokument představuje oznámení o úmrtí z roku 1950. Archiválie vzniklé v první polovině 20. století tvoří ve fondu výraznou menšinu.
Listinný fond obsahuje materiály úřední i osobní povahy. Ve sbírce se nachází účty a poplatky spojené s nájmem a provozem hospody v Jiříkovicích. Za povšimnutí stojí „Plnomocenstwi“ pro Josefa Dvořáčka z roku 1853 od zastupitelstva jiříkovické obce. Plná moc se vztahovala na podepisování listin a spisů nebo vedení případných stížností ohledně rozvržení nákladů za stavbu kostela a fary ve Šlapanicích. Mezi nejzajímavější dokumenty osobní povahy patří rodinná matrika Jakuba Dvořáčka nebo léčebné a pohřební výlohy Anny Dvořáčkové.
Pozůstalost rodiny Dvořáčkových umožňuje nahlédnout do každodennosti  předchozích staletí a poznat tehdejší život v malé obci na jihu Moravy.
Mgr. Hana Sedláčková

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf